Regulamin

regulamin

Informacje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Makarony Gosia
§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za
pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Z.P.H.U. Mariusz Cygan, ul. Dmowskiego 68, 28-100 Busko Zdrój,
NIP: 655 000 63 76, tel. 41 378 76 37, adres e-mail: info@makaronygosia.pl .
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku
składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na
weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub
telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego
cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do
zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia
Zamówienia do realizacji. Potwierdzone zamówienie jest obowiązujące.
5. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na podstawie ustawy z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity, Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z
póź. zm. na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Makarony Gosia Z.P.H.U
Mariusz Cygan związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym
www.makaronygosia.pl
6. Kupujący ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed rozpoczęciem realizacji
zamówienia, wysyłając informację na adres info@makaronygosia.pl. Wskazany w takim przypadku jest
również kontakt telefoniczny.

§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w formularzu zamówienia.
2. Ceny przesyłek określone są w formularzu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem ceny towaru oraz
kosztu przesyłki.

§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub
firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres
pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym
Sklepu.
3. Do przesyłki zostanie załączony dokument potwierdzający realizację zamówienia – Faktura VAT.
4. Zamówienie niezapłacone w terminie 3 dni roboczych od daty jego złożenia przez
Kupującego, który wybrał sposób zapłaty przez system płatności Dotpay lub płatność przelewem nie jest realizowane i zostaje anulowane, o czym Kupujący jest powiadomiony drogą mailową.

§5
Reklamacje
1. Klient ma prawo reklamacji zakupionego towaru. Reklamacje należy zgłosić Sklepowi
Internetowemu Makarony Gosia pisemnie drogą pocztową lub mailową na formularzu reklamacji
udostępnionym na stronie Sklepu Internetowego sklep.makaronygosia.pl. W przypadku wyboru drogi
pocztowej reklamacje należy przesłać na adres: Makarony Gosia Z.P.H.U Mariusz Cygan ul.
Dmowskiego 68, 28-100 Busko-Zdrój z dopiskiem zwrot towaru oraz numerem zamówienia.
2. Sklep Internetowy Makarony Gosia ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od
momentu otrzymania reklamacji.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź
usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep Internetowy Makarony Gosia.
4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych
ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji
towaru.
5. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawce drogą mailową lub telefoniczną. W takiej
sytuacji odesłanie towaru niezgodnego z zamówieniem, a także ponowna wysyłka do
Kupującego, tym razem towaru zgodnego z zamówieniem, odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Każdorazowo Kupujący zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcą drogą mailową lub
telefoniczną sposób zwrotu przesyłki, ( koszty przesyłki zgodnie z art. 33 ust. z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta)

§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący
Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy
oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niezmienionym (produkt nie może być
używany ani uszkodzony oraz musi posiadać oryginalne opakowanie fabryczne producenta).
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Sklepu . Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Z.P.H.U Mariusz Cygan ul.
Dmowskiego 68, 28-100 Busko-Zdrój lub adres e-mail: info@makaronygosia.pl
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 (czternaście) dni.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi
zapłaconą kwotę na konto bankowe Klienta w przypadku wyboru sposobu dostawy za
pobraniem lub zwraca wyżej określoną należność na rachunek bankowy z którego dokonano
zakupu.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014r., poz. 827)

§7
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację
zamówienia klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana
klientom na adres email wskazany w zamówieniu w dniu wejścia w życie zmienionego
Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu w dniu wejścia w
życie Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany
Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta.
5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym
fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
6. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827 z póź. zm) oraz ust. o świadczeniu usług na odległość z dn.
18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. tekst jednolity, Nr 1422 z póź. zm.), ust. O szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
7. Do rozstrzygnięcia sporów właściwe są sądy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Wszelkie spory powstałe między Klientem nie będącym Konsumentem w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego a Sklepem Internetowym rozstrzygane będą przez sądy
miejscowe właściwe dla siedziby Sklepu Internetowego www.makaronygosia.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem: 27.07.2020

Formularz reklamacyjny Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży